Podrobné vyhľadávanie pneu
Použite kľúčové slová pre nájdenie tovaru ktorý hladáte.
pneukarta.gif

Informácie pre spotrebiteľa

INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKA Unio Solutions, s.r.o.

Spoločnosť Unio Solutions, s.r.o. je predajca pneumatík a diskov uvedených v katalógu ktorý je zverejnený na webovej stránke www.najlacnejsiepneumatiky.sk a (ďalej len ako „tovar“), ktorý ponúka na predaj zákazníkom prostredníctvom internetového obchodu. Kúpna zmluva, predmetom ktorej je predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu, sa medzi zákazníkom a spoločnosťou Unio Solutions, s.r.o. uzatvára potvrdením elektronickej objednávky zákazníka zo strany spoločnosti Unio Solutions, s.r.o. Súčasťou každej zmluvy sú Všeobecné predajné podmienky (ďalej len „VPP“), ktoré sú na zverejnené webovej stránke www.najlacnejsiepneumatiky.sk a ktoré sú pre zákazníka záväzné.

Cena tovaru je zverejnená na webovej stránke www.najlacnejsiepneumatiky.sk položkovito pre každý tovar ponúkaný prostredníctvom internetového obchodu. Cena tovaru je uvedená vrátane DPH. K cene tovaru bude predávajúci účtovať náklady na dopravu (ďalej len „cena“). Výška nákladov na dopravu je uvedená na webovej stránke
www.najlacnejsiepneumatiky.sk . Takto určenú cenu uhradí zákazník pri prevzatí tovaru.

Spoločnosť Unio Solutions, s.r.o. dodá zákazníkovi objednaný tovar spravidla do 2-5 pracovných dní od potvrdenia objednávky zákazníka. Povinnosť dodať tovar si spoločnosť Unio Solutions, s.r.o. splní odoslaním tovaru zákazníkovi prostredníctvom expresnej zásielkovej služby na adresu, ktorú zákazník uviedol v elektronickej objednávke.

Spoločnosť Unio Solutions, s.r.o. poskytuje svojim zákazníkom zákonnú záručnú dobu na dodaný tovar v trvaní dvoch (2) rokov. Reklamáciu dodaného tovaru, je zákazník oprávnený uplatniť priamo u spoločnosti Unio Solutions, s.r.o., a to písomne alebo e-mailom na kontaktné adresy uvedené na stránke www.najlacnejsiepneumatiky.sk. Reklamáciu tovaru spoločnosť Unio Solutions, s.r.o. vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, a to v súlade s platnými právnymi predpismi a reklamačným poriadkom zverejneným webovej stránke www.najlacnejsiepneumatiky.sk. Ak je predmetom reklamácie vada tovaru, ktorú je možné odstrániť, zákazník je oprávnený (i) požadovať odstránenie vady na tovare alebo (ii) požadovať výmenu tovaru, resp. jeho vadnú časť za bezvadnú. Ak je predmetom reklamácie vada tovaru, ktorú nie je možné odstrániť, je zákazník oprávnený (i) požadovať výmenu tovaru alebo (ii) odstúpiť od zmluvy alebo (iii) požadovať primeranú zľavu z ceny. Podrobnosti o zodpovednosti spoločnosti Unio Solutions, s.r.o. za vady tovaru upravuje § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka a reklamačný poriadok spoločnosti Unio Solutions, s.r.o. Podmienky pre poskytnutie záruky spoločnosťou Unio Solutions, s.r.o. upravuje reklamačný poriadok. Spoločnosť Unio Solutions, s.r.o. nezodpovedá za vady na tovare, ktoré boli spôsobené najmä nevhodnou manipuláciou s tovarom ako aj nesprávnym uskladnením tovaru zákazníkom, bližšie uvedenými vo VPP. Zákazník môže svoje podnety a sťažnosti vo vzťahu k zmluve so spoločnosťou Unio Solutions, s.r.o. uplatniť na príslušnom inšpektoráte Slovenskej obchodnej inšpekcie, www.soi.sk.

V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má kupujúci právo od kúpnej zmluvy uzavretej s predávajúcim odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Na odstúpenie od zmluvy je kupujúci oprávnený použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu poskytol predávajúci. Odstúpením od zmluvy vzniká kupujúcemu povinnosť vrátiť predávajúcemu tovar a predávajúcemu povinnosť vrátiť kupujúcemu cenu za tovar. Vrátený tovar nesmie byť použitý ani poškodený, mal by byť v pôvodnom obale ak je to možné a pri jeho vrátení je potrebné doložiť doklad o kúpe tovaru. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu hradí v plnej výške kupujúci.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. do momentu splnenia všetkých povinností strán vyplývajúcich zo zmluvy a VOP.


 1. Ochrana osobných údajov

  1. Súkromie kupujúceho je zo strany predávajúceho plne rešpektované . K poskytnutiu našich služieb potrebujeme poznať niektoré Vaše údaje.

  2. Registráciou v elektronickom obchode súhlasíte so zhromažďovaním a použitím Vašich osobných údajov a údajov o Vašich nákupoch.

  3. Tieto dáta sú chránené a zaručujeme Vám že nebudú poskytnuté tretím osobám .

  4. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

   3. Orgán dozoru

   Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1

Partneri:  rezervačný systém  pneu  pneumatiky  rezervacny system  na bicykel  shimano  objednávkový systém  programovanie